سایر بانک ها و موسسات

پروژه های اجرای شده از سایر بانک ها و موسسات توسط شرکت صنایع چوب سروستان :

شعب :
1 .بانک دی : شعبه نمونه باهنر واقع در نیاوران و شعبه بیمارستان خاتم االنبیاء(ص)
2 .بانک آینده : شعبه چهار دیواری پونک
3 .بانک سرمایه :(10 شعبه) نواب ، میدان سپاه ، آمل ، بابل ، همدان ، اهواز و ری ...
4 .بانک انصار : شعبه زاهدان
5 .بانک مهر اقتصاد : شعبه قم
6 .موسسه مالی اعتباری کوثر : شعبه سپهسالار ، سهروردی ، تهرانسر
.
.
.