بانک گردشگری

پروژه های اجرای شده از گروه بانک گردشگری توسط شرکت صنایع چوب سروستان :

شعب:
1 .فرا شعبه مهستان
2 .شعبه نمونه کرمان
3 .شعبه نمونه توحید
4 .اقدسیه
5 .سمنان
6 .یزد
7 .بیرجند
8 .گرگان
9 .گلسار رشت
10.جنت آباد تهران
11.کامرانیه
.
.
.ساختمان ها و ادارات:

1 .پروژه ساختمان مرکزی بانک گردشگری
2 .پروژه ساختمان سئول
.
.
.