انجمن اهدای عضو ایرانیان (شرکت اسلیم گستر)

کارفرما :شرکت اسلیم گستر 
آدرس : خیابان ولیعصر - پلاک 790 _طبقه سوم 
اجرا : 1399