بانک تجارت شعبه میدان نبوت (مدیریت ساخت تجارت)

کارفرما : شرکت مدیریت ساخت تجارت
آدرس : ضلع جنوب غربی میدان نبوت
اجرا : فروردین 1400