بانک تجارت (5 شعبه)

کارفرما : شرکت آرمان ابنیه آکام مهام
پروژه : بازسازی طبقات ساختمان اسکندری ( چهار طبقه)
آدرس: خیابان آزادی بین چهارراه نواب و اسکندری
اجرا: سال 1397