بانک پاسارگاد (223 شعبه)

کارفرما : شرکت طرح و ساخت معماران پیشرو
اجرا :1394-1385

183 شعبه
1 .تجریش
2 .شقایق
3 .شهرکرد
4 .عفیف آباد شیراز
5 .بورس کالا
6 .طالقانی کرج
.
.
.