بانک گردشگری (26 شعبه)

کارفرما : شرکت طرح و ساخت معماران پیشرو - شرکت پل و ساختمان رهسا
اجرا :1394-1385

26 شعبه
1 .فرا شعبه مهستان
2 .شعبه نمونه کرمان
3 .شعبه نمونه توحید
4 .اقدسیه
5 .سمنان
6 .یزد
.
.
.