دفتر مرکزی شرکت عمران آذرستان

آدرس:مطهری- خیابان کوه نور- کوچه ششم 
کارفرما : شرکت عمران آذرستان 
سال اجرا : 1397