ساختمان سروستان

کارفرما : آقای مهندس گلی
 آدرس : مهر شهر - فاز 3
 اجرا :  1395