ساختمان مرکزی بانک گردشگری (شرکت سی بن سازه)

آدرس : سعادت آباد - بلوار فرهنگ - کوچه نور
کارفرما : سی بن سازه مهر

 اجرا : 1395-1394