ساختمان گروه مالی پاسارگاد(شرکت پارس آریان)

کارفرما : شرکت سرمایه گذاری پارس آریان
آدرس : خیابان شهید بهشتی - خیابان بخارست - کوچه دهم
اجرا : 1395