فرا شعبه مهستان (VIP )- شرکت معماران پیشرو

کارفرما : بانک گردشگری 
 آدرس : شهرک غرب - خیابان مهستان
 اجرا :  1394