فروشگاه های زنجیره ای همراه اول

کارفرما : شرکت همراه اول
آدرس : بندرعباس
اجرا :1393