مجتمع مسکونی پروین

کارفرما : شرکت خانه ایرانیان
 آدرس : بلوار آفریقا - کوچه پروین
 اجرا :  1393
متراژ کل : شمالی 2311 مترمربع و جنوبی 7490 مترمربع
تعداد طبقات : 7 طبقه شامل زیرزمین ، همکف و پنج طبقه مسکونی