مرکز نمایشهای آیینی باغ صبا (دکتر فرهاد احمدی)

مرکز نمایشهای آیینی باغ صبا 
کارفرما : شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران
آدرس : خیابان شریعتی - بعد از سه راه ملک - باغ صبا
 
معمار: دکتر فرهاد احمدی
اجرا :1392-1393
ساخت و اجرای کشتی دکوراتیو