موسسه اعتباری ملل ( شعبه جنت آباد)

آدرس: خیابان جنت آباد - چهار راه لاله 
کارفرما: آقای مهندس هومن رضا زاده
سال اجرا : 1398