هتل فرودگاهی امام خمینی

کارفرما : هتل فرودگاهی امام خمینی
اجرا : 1393