پروژه آتی ساز بلوک B12 و نرگس (خانه بنیاد)

آدرس : شهرک آتی ساز - بلوک B12 و نرگس
کارفرما: شرکت خانه بنیاد (تحت پوشش بنیاد مستضعفان و جانبازان) 
سال اجرا : 1382