پروژه ارتش (جمال 2 )

آدرس: بزرگراه ارتش - خیابان شاه مرادی 
کارفرما : شرکت آرمه تاب گسترش
سال اجرا :1399