پروژه ساختمانی - ویلایی مشاء

کارفرما : آقای سماواتی
معمار: مهندس یزدانی

آدرس : دماوند - مشاء- دهکده خوشبختی
اجرا : فروردین 1400