پروژه ساختمان کبیر (دفتر سکاف)

کارفرما : مهندس صالحی
آدرس : قیطریه - ابتدای بلوار صبا - ساختمان کبیر
بهمن 96