پروژه شهر آرا

کارفرما : مهندس سلیمانی
آدرس : شهر آرا - خیابان کابلی
سرپرست کارگاه : مهندس صادقی
پاییز 96