پروژه مروارید غرب - بلوک C و A ( شرکت سکاف )

کارفرما: شرکت مهندسی سکاف
آدرس: اتوبان حکیم غرب  - نبش پیامبر
سال اجرا:  99- 1398