پروژه مسکونی دهکده المپیک (شرکت معین کوثر)

کارفرما: گروه سرمایه گذاری معین کوثر
آدرس:  میدان المپیک - جنب بوستان جوانمردان
سال اجرا: 1399