پروژه نگین سهند ( شرکت آرمه سازه نوین - 42 واحد)

کارفرما:شرکت آرمه سازه نوین
آدرس: خیابان نفت شمالی - نبش کوچه 11
سال اجرا: 1399