پروژه نگین گردشگری (سمگا)

کارفرما : شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان
 آدرس : بلوار آفریقا - نبش کوچه سعیدی

درب چوبی بلوط
 اجرا :  1396