پروژه نیلو پارک (شرکت مسکن گستر)

کارفرما: شرکت مسکن گستر 

آدرس: میرداماد

سال اجرا:1400