پروژه ولایت (شرکت سکاف)

کارفرما : شرکت سکاف
آدرس : بزرگراه حکیم غرب - جنب شهر سنگ 
سال اجرا : 1397
اجرای کابینت و کورین