پروژه هتل سیرجان (گروه مالی بانک گردشگری - تندیس تجارت باختر

کارفرما: شرکت تندیس تجارت باختر 
آدرس: سیرجان 
سال اجرا: 1400