پروژه هتل سیرجان (شرکت تندیس تجارت باختر)

کارفرما: شرکت تندیس تجارت باختر 
آدرس: سیرجان 
سال اجرا: 1400