اهداف شرکت

1 -تبدیل شدن به یکی از پیمانکاران برتر در اجرای پروژه های کلان
2 - افزایش ارزش دارایی های شرکت به منظور تداوم و افزایش سودآوری
3 - نهادینه کردن و بهبود مستمر روابط با مشتریان و سایر ذینفعان
4 - افزایش بهره وری
5 - توسعه فعالیت های شرکت در زمینه سرمایه گذاری