بیانیه چشم انداز

 
 ما با تکیه بر سوابق اجرایی و بر اساس مأموریت سازمانی از طریق بکارگیری آخرین تکنولوژی های صنعت چوب ، بسط صداقت و ارزش های انسانی، ایجاد و ارتقای دانش سازمانی با رعایت تمامی استانداردها و مقررات و آئین نامه های اجرائی ، ساخت مصنوعات چوبی مقاوم ، پایدار ، سازگار با محیط زیست و نیازهای شهری و سلائق شهروندی را چشم انداز آتی خود قرار داده و وظایف خود را در انجام این تعهد به عالیترین وجه ایفاء می نمائیم.