بیانیه ارزش ها

1 -افزایش کیفیت مدیریتی و تخصصی در نحوه انجام کار
2 - مسئولیت پذیری در قبال ذینفعان
3 - التزام به کیفیت و معیارهای فنی و مهندسی
4 - پایبندی به قوانین ، مقررات ، استانداردها و اصول اخلاق حرفه ای و ارزش های اجتماعی
5 -مسئولیت پذیری در قبال محیط زیست ، کاهش آلاینده های محیطی ، بهینه سازی مصرف انرژی
6 -به کارگیری فناوری های نو در فرآیند تولید محصول
7 -شفافیت در انجام امور