بیانیه ماموریت

1 -ايجاد سیستم منظم اطلاع رسانی از وضعیت عملکرد پروژه ها
2 -تولید و عرضه انواع مصنوعات چوبی اداری و ساير فعالیتهای مرتبط با بیشترين انطباق با نیاز مشتريان بازار
3 -تبديل ايده ها به پروژه های اجرايی
4 -توانمندسازی و توسعه سرمايه های انسانی
5 -فراهم آوردن زمینه سودآوری بلندمدت و پايدار