استراتژی های کلان شرکت

1 -توسعه فعالیت های مشارکتی با حضور در پروژه های سازمانها و نهادهای دولتی
2 -توسعه فعالیت های شرکت با تعریف پروژه های جدید داخلی
3 -توسعه فعالیت های شرکت در فضاهای بین المللی با حضور در پروژه های منطقه ای